Go To Top
Retech Logo

Biogas Reactors

 

ภาพทั้งหมดที่ปรากฏในเอกสารนี้มาจากโครงการที่ รีเทค เอ็นเนอร์ยี่ มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนธุรกิจในการขาย เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือจากโครงการที่ดำเนินการโดยหุ้นส่วนทางเทคโนโลยีของเรา

 (click on the pictures to enlarge)

   
bg_blue1
bg_blue2